Vedtægter - Regnskab

Vedtægter For Ulsted Boldklub 

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 2016 

Revideret på generalforsamling 13. februar 2024

§1

Foreningens navn er Ulsted Boldklub, og dens hjemsted er Ulsted By i Aalborg Kommune.

§2

Foreningens formål er via idrætslige aktiviteter og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes ogfællesskabets sundhed og trivsel. Det er vigtigt, at det enkelte medlem inddrages i foreningslivet ved på alleniveauer at skabe mulighed for medindflydelse og medansvar. Foreningen skal søge at fremmeidrætslige og sociale aktiviteter med muligheder for oplevelse af udfoldelse, samvær, glæde og venskab.

Foreningen har både senior- og ungdomsafdelinger.

§3

I foreningen kan optages såvel mandlige som kvindelige medlemmer enten som aktive eller passive.Begæring om optagelse i foreningen rettes til de respektive udvalg.

§4

Foreningens medlemmer er underkastet de af hovedbestyrelsen til enhver tid givne anordninger samt love ogbestemmelser, der er givet af Danmarks Idrætsforbund og de specialeforbund, som foreningen til enhver tidmåtte være medlem af. Overtræder et medlem disse love og forskrifter, eller udvises en opførsel, der gørvedkommende uværdig til fortsat at stå som medlem, kan hovedbestyrelsen under ansvar over forgeneralforsamlingen ekskludere den pågældende af foreningen.

I mindre graverende tilfælde kan hovedbestyrelsen idømme karantæne.

Ved eksklusion har det pågældende medlem ret til at møde på førstkommende generalforsamling og der få sagen forelagt.

§5

Kontingentet og betalingsmodeller fastsættes af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen har ret til at meddele hel eller delvis kontingentfrihed, når særlige omstændigheder taler herfor.

Intet medlem kan have mere end to måneders restance. Restance herudover medfører udelukkelse fra deltagelsei idrætslige aktiviteter og kan medføre udelukkelse af foreningen. Genoptagelse kan finde sted, når restancen er betalt.Bestemmelser om disse ting træffes af bestyrelsen.

Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der på en eller anden måde har gjort sig fortjent til foreningenssærlige udmærkelse. Æresmedlemmer udnævnes efter et hovedbestyrelsesforslag ved en generalforsamlingsbeslutning.

§6

Foreningens ledelse består af en hovedbestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsesbeslutningerog de handlinger, der foretages i henhold hertil, forpligter foreningen. Dog skal køb og salg af fast ejendom godkendespå en generalforsamling.

Hovedbestyrelsen består af en formand, næstformand, et medlem fra hver af de sportslige udvalg, en fra driftsafdelingog en fra aktivitetsafdeling samt klubbens kasser. Alle hovedbestyrelsens medlemmer skal være myndige. Hovedbestyrelsenfastlægger sin egen mødeplan.

Hovedbestyrelsen vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at formanden sammen medmedlemmet fra aktivitetsafdelingen udgår de ulige år og næstformanden og medlemmet fra driftsafdelingen udgår de lige år.Bestyrelsesmedlemmet fra den idrætslige afdeling udpeges for et år ad gangen af de respektive idrætsudvalgs formænd.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges til revisor.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i sin valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem fra udvalgskredsen.Suppleringsvalg ved de i årets løb opståede vakancer gælder kun til næste generalforsamling.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter selv de nødvendige udvalg for foreningens drift.Medlemmer af disse udvalg behøver ikke nødvendigvis at være medlem af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed har formanden(næstformanden) den afgørende stemme.

Bestyrelsen foranlediger, at der bliver ført protokol over generalforsamlinger og hovedbestyrelsesmøder.

§7

For hver idrætsgren inden for foreningen afholdes umiddelbart inden generalforsamlingen et afdelingsmøde (minigeneralforsamling).På dette møde vælges udvalget til at varetage afdelingens daglige drift. Perioden fastsættes i afdelingens forretningsorden.Udvalget skal godkendes på generalforsamlingen.

Stemmeberettiget og valgbar er alle medlemmer over 16 år.

Et udvalgsmedlem aflægger beretning om afdelingens virksomhed. Afdelingens budget skal godkendes af forretningsudvalget.

Afdelingsbestyrelserne fastsætter en forretningsorden, der skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Udtræder i valgperioden et medlem af afdelingsbestyrelsen supplerer den sig selv.

Afdelingsbestyrelsen skal:

   Foranledige at der udfærdiges medlemslister, og at der opkræves kontingent hos medlemmerne.

   Foranledige at der opkræves entré ved stævner og kampe.

   Lede og fordele arbejdet mellem sig.

   Afholde møder jf. egen forretningsorden, som skal godkendes af hovedbestyrelsen.

   Planlægge enhver ny sæson med hensyn til træning, holdtilmelding, engagement af træner, leje af lokaler m.v.

   Foranledige at der føres forhandlingsprotokol fra alle deres møder.

   Foranstalte nedsat fornødne udvalg, herunder bl.a. ungdomsudvalg og seniorudvalg.

§8

Når der findes påkrævet, afholdes der fællesbestyrelsesmøder. Disse møder har ingen besluttende myndighed.

§9

Foreningen repræsenteres inden for unioner og forbund, af hvilke den er medlem, af formand og/eller den pågældende afdelingsformand

eller stedfortræder for disse.

§10

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.

Indvarsling til generalforsamling skal bekendtgøres på boldklubbens officielle hjemmeside samt Facebook side med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indstilles til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden for hver ordinær generalforsamling er følgende:

   Valg af dirigent.

   Formandens beretning.

   Afdelingsberetninger.

   Fremlæggelse af regnskab.

   Indkomne forslag.

   Valg ifølge § 6.

   Valg af revisor.

   Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Alle medlemmer over 16 år og medlemmer af en evt. støtteforening har stemmeret, dog først efter 3 mdr. medlemskab.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.Ved personvalg foretages der omvalg mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer, hvis ingen kandidat ved førsteafstemning har opnået over halvdelen af stemmerne. Til lovændring kræves der dog to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget.

Ved alle valg, hvor flere, end der skal vælges, er bragt i forslag, og ved afgørelse om eksklusion, skal afstemningen være skriftlig.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter hovedbestyrelsens skøn eller når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer indsenderskriftlig begæring herom til hovedbestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemne.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

§11

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december, således at kassereren i god tid kan afgive regnskabet til revisorerne. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Hver tredje måned (mindst) skal hovedbestyrelsen drøfte foreningens økonomiske status som helhed.

§12 

I foreningen er formand og kassereren tegningsberettiget og dermed underskriftsberettiget overfor 3. mand. 

§13

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med en majoritet på tre fjerdedele af de fremmødte på to med 14 dages mellemrum afholdt generalforsamlinger. I tilfælde af foreningens opløsning tager den sidste afholdte generalforsamling beslutning om anvendelse af foreningens ejendele og formue. Disse må kun anvendes til sportslige formål for Ulsted by.